Орхусская конвенция (участие общественности в принятии решений)

Пра што гэта? | Як далучыцца? | Навiны i падзеi

Здольнасць адчуць асабістую адказнасць за тое, што адбываецца з навакольным светам, пачынаецца са здольнасцi прымаць рашэнні.

Грамадства мае права на здаровае навакольнае асяроддзе, аднак, каб гэтае права рэалізоўвалася, грамадства павінна мець магчымасць прымаць рашэнні.

Менавіта для рэалізацыі гэтага права была прынятая Орхуская канвенцыя Еўрапейскай Эканамічнай Камісіі ААН «Аб доступе да інфармацыі, ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэнняў і доступе да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя».

Мэта Канвенцыі – абарона правоў чалавека на спрыяльнае навакольнае асяроддзе, доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў працэсе прыняцця экалагічна значных рашэнняў, на доступ да правасуддзя па пытаннях, што тычацца навакольнага асяроддзя. Канвенцыя ратыфікавана Беларуссю 14 снежня 1999 года.

Экадом выкарыстоўвае і дапамагаем іншым выкарыстоўваць Орхускую канвенцыю як інструмент для вырашэння экалагічных праблем на мясцовым і нацыянальным узроўні. Сябры ГА «Экадом» працавалі на ключавых пасадах у праекце Еўрапейскага Саюза «Экалагічная інфармацыя, адукацыя і інфармаванасць грамадскасці». У рамках гэтага праекта аказвалася дапамога Міністэрству Прыроды Беларусі ў рэалізацыі абавязацельстваў па Орхускай канвенцыі, а сябры «Экадома» сталі сертыфікаванымі трэнерамі і па запрашэнні Мінпрыроды вядуць адукацыйныя праграмы пры Орхускiм цэнтры Рэспублікі Беларусь.

Экадом аказвае кансультацыі па пытаннях Орхускай канвенцыі, трэнінгі для прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і грамадзян Беларусі, спрыяючы актыўнаму ўдзелу грамадзян у грамадскім жыцці.

Тэкст канвенцыi О чём это?  | Как присоединиться? | Новости и события

Умение почувствовать личную ответственность за то, что происходит с окружающим миром, начинается с умения принимать решения.

Общество имеет право на здоровую окружающую среду, однако, чтобы это право реализовывалось, общество должно иметь право принимать решения.

Именно для реализации этого права была принята Орхусская конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».

Цель Конвенции — защита прав человека на благоприятную окружающую среду, доступ к информации, участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений, на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция ратифицирована Беларусью 14 декабря 1999 года.

Экодом использует и помогаем другим использовать Орхусскую конвенцию  как инструмент для решения экологических проблем на местном и национальном уровне. Члены  ОО «Экодом» работали на ключевых должностях в проекте Европейского  Союза «Экологическая информация, образование и информированность общественности». В рамках этого проекта оказывалась помощь Министерству Природы Беларуси в реализации обязательств по Орхусской конвенции, а члены «Экодома» стали сертифицированными тренерами  и по приглашению Минприроды ведут образовательные программы при Орхусском центре Республики Беларусь.

Экодом оказывает консультации по вопросам Орхусской конвенции, тренинги для представителей общественных организаций и граждан Беларуси, способствуя активному участию граждан в общественной жизни.

Текст конвенции.What is it about? | How to join? | News and events

Ability to feel personally responsible for what is happening with the environment begins with the ability to make decisions.

Society has a right to healthy environment, but to realize this right the public should have the right to make decisions.

It is for this right Aarhus United Nations Economic Commission for Europe «On Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.» was adopted.

The purpose of the Convention is the protection of human rights to on healthy environment, access to information, public participation in environmental decision-making, and access to justice in environmental matters. The Convention was ratified by Belarus December 14, 1999.

Ecohome uses and help others to use the Aarhus Convention as a tool for addressing environmental issues at the local and national levels. Members of the Ecohome worked in key positions in the EU project «Environmental Information, Education and Public Awareness.» This project supports the Ministry of Nature Belarus in obligations under the Aarhus Convention, and members of Ecohome who became certified trainers and lead educational programs at the Belarusian Aarhus Centre on the invitation of MEP.

Ecohome provides expert advice on the Aarhus Convention, trainings for members of non-governmental organizations and citizens of Belarus, promoting active participation of citizens in public life.

The Aarhus Convention.Worum geht es? | Wie zu verbinden? | Nachrichten und Ereignisse

Die Fähigkeit, persönliche Verantwortung dafür zu fühlen, was mit der Umwelt passiert, beginnt mit der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen.

Die Gesellschaft hat das Recht auf eine gesunde Umwelt, doch um dieses Recht zu verwirklichen, sollte die Gesellschaft das Recht haben, Entscheidungen zu treffen.

Gerade um dieses Recht zu verwirklichen, wurde die Aarhus-Konvention der VN-Wirtschaftskommission für Europa «Über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten» angenommen.

Der Zweck der Konvention ist der Schutz der Menschenrechte auf eine gesunde Umwelt, den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an umweltrelevanten Entscheidungen, auf den Zugang zur Rechtsprechung um die Umwelt betreffende Angelegenheiten. Belarus hat die Konvention am 14. Dezember 1999 ratifiziert.

«Ekodom» bemüht sich und hilft auch anderen, die Aarhus-Konvention als Instrument zur Lösung von Umweltproblemen auf Lokal- und Nationalniveau zu verwenden. Die Mitglieder der gesellschaftlichen Vereinigung «Ekodom» arbeiteten in Schlüsselpositionen im Projekt «Umweltinformation, Bildung und gesellschaftliche Informiertheit» der Europäischen Union. Im Rahmen dieses Projekts leistete man Hilfe dem Ministerium für Natur der Republik Belarus bei der Verwirklichung der Verpflichtungen unter der Aarhus-Konvention; außerdem wurden die «Ekodom»- Mitglieder zu zertifizierten Trainern und führen auf Einladung des Ministeriums für Natur Bildungsprogramme beim Aarhus-Zentrum der Republik Belarus.

«Ekodom» erteilt Beratungen zur Aarhus-Konvention, hält Schulungen für Vertreter von öffentlichen Organisationen und Bürger von Belarus und fördert dadurch die aktive Beteiligung der Bürger am gesellschaftlichen Leben.

Aarhus-Konvention.

О чем это? | Как присоединиться? | Новости и события

Умение почувствовать личную ответственность за то, что происходит с окружающим миром, начинается с умения принимать решения.

Общество имеет право на здоровую окружающую среду, однако, чтобы это право реализовывалось, общество должно иметь право принимать решения.

Именно для реализации этого права была принята Орхусская конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».

Цель Конвенции — защита прав человека на благоприятную окружающую среду, доступ к информации, участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений, на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Конвенция ратифицирована Беларусью 14 декабря 1999 года.

Экодом использует и помогаем другим использовать Орхусскую конвенцию  как инструмент для решения экологических проблем на местном и национальном уровне. Члены  ОО «Экодом» работали на ключевых должностях в проекте Европейского  Союза «Экологическая информация, образование и информированность общественности». В рамках этого проекта оказывалась помощь Министерству Природы Беларуси в реализации обязательств по Орхусской конвенции, а члены «Экодома» стали сертифицированными тренерами  и по приглашению Минприроды ведут образовательные программы при Орхусском центре Республики Беларусь.

Экодом оказывает консультации по вопросам Орхусской конвенции, тренинги для представителей общественных организаций и граждан Беларуси, способствуя активному участию граждан в общественной жизни.

Текст конвенции.