Матэрыялы і публікацыі па арганічнай сельскай гаспадарцы можна знайсці на сайце agracultura.org. Там жа можна даведацца пра правілы і стандарты экалагічнага вытворчасці, даведацца пра канферэнцыi і семінары, прысвечаныя арганічный сельскай гаспадарцы і пермакультуре, атрымаць кнігу пра арганічнай сельскай гаспадарцы.

кантактная асоба — Лана Семенас

article9383

Спажывецкія настрi: ежа для жыцця.

 • Аддавайце перавагу гародніне
 • Уладкуйце «рыбны» дзень раз на тыдзень. У брытанцаў — панядзелак, у бельгійцаў — аўторак, а які дзень выбіраеце Вы?
 • Выпраўцеся ў «вегетарыянскі» падарожжа. Знайдзіце такую гародніну і / або садавіну, якія Вы яшчэ не выкарыстоўвалі ў падрыхтоўцы ежы. Знайдзіце новы рэцэпт з гэтай гароднінай / садавінай ці даведайцеся, у якім кафэ непадалёк ад Вас яго рыхтуюць.
 • Вырасцiце гародніну / садавiну з Вашымі дзецьмі і прыгатуйце iх разам з імі
 • Скарачае аб’ём адкiдаў, выкарыстоўвайце яшчэ раз, здавайце ў перапрацоўку. Будзьце часткай «жыццёвага цыклу»: аддавайце ўпакоўку на перапрацоўку і адпраўляйце рэшткі ежы ў кампост
 • Загадзя плануйце, што Вы будзеце рыхтаваць на сняданак / абед / вячэру і любоўна абыходзцеся з тым, што застаецца пасля ежы (са з’едкамі)
 • Падыходзьце творча: выкарыстоўвайце ўпакоўку як матэрыял для творчасці са сваімі дзецьмі
 • Бярыце з сабой у краму сумку, а не карыстайцеся пакетамі, якія выдаюць на касе
 • Купляйце прадукцыю, вырабленую згодна з этычным прынцыпам. Купляйце ежу, якая выраблена ў адпаведнасці з этычнымі, экалагічнымі і справядлівымі прынцыпамі. У такім выпадку Вы ведаеце, што ежа карысная для Вас, пры яе вытворчасці не пацярпелі жывёлы, і Вы не прычыняеце шкоду планеце.
 • Звяртайце ўвагу на інфармацыю, што ёсць на  ўпакоўцы. Ці ёсць згадка пра тое, як быў зроблены гэты прадукт?
 • Прытрымлівайцеся сезоннасці і старайцеся купляць натуральныя прадукты. Даведайцеся, якую гародніну і садавіну ў  якi сезон лепш купляць.
 • Паспрабуйце знайсці арганічныя варыянты гародніны і садавіны, якія Вы прывыклі спажываць — яны карысней як для Вас, так і для планеты і іншых людзей
 • Падтрымлівайце мясцовых вытворцаў прадуктаў харчавання: знайдзіце рынкі, на якіх гандлююць мясцовыя фермеры, у якіх вы зможаце купляць сезонныя садавіну і гародніну
 • Паспрабуйце вырошчваць гародніну і садавіна дома або на садовых участках
 • Хадзіце ў кафэ і рэстараны, у якіх гатуюць з мясцовых прадуктаў і ў адпаведнасці з сезонам
 • Гатуйце «з розумам».  Ешце больш сырых прадуктаў. Гэта карысней і такім чынам Вы не  ўжываеце энергію!
 • Выкарыстоўвайце бытавую тэхніку, якая зроблена з экалагічных і перапрацаваных матэрыялаў.
 • Выкарыстоўвайце хуткаварку — гэта прасцей і больш энергаэфектыўна
 • Калі ласка, праверце энергаэфектыўнасць Вашай бытавой тэхнікі і заменіце яе на больш энергаэфектыўную, калі можаце
 • Прасіце большага ад Вашага супермаркета. Патрабуйце адказнасці ад Вашага супермаркета і таго, каб ён заключаў справядлівыя дамовы з вытворцамі прадуктаў харчавання
 • Здыміце ўпакоўку з прадуктаў, якія Вы толькі што набылі ў супермаркеце
 • Патрабуйце, каб у Вашым супермаркеце было больш арганічных і fair trade прадуктаў
 • Патрабуйце, каб Ваш супермаркет выкарыстоўваў менш ўпаковачных матэрыялаў

  Падтрымлівайце дробных фермераў бедных краінах, купляючы прадукты, вырабленыя ў краінах, якія развіваюцца. Даведайцеся аб тым, якія прадукты харчавання вырабляюцца і адпаведна не вырабляюцца ў Вашай краіне ў пэўны сезон.

Clicr.ru

Материалы и публикации по органическому сельскому хозяйству можно найти на сайте agracultura.org. Там же можно узнать про правила и стандарты экологического производства, узнать о конференциях и семинарах, посвящённых органическому сельскому хозяйству и пермакультуре, получить книгу об органическом сельском хозяйстве.

article9383

Потребительские настроения: еда для жизни.

 • Отдавайтк предпочтение овощам
  — Устройте «рыбный» день раз в неделю. У британцев – понедельник, у бельгийцев – вторник, а какой день выбираете Вы?
  — Отправьтесь в «вегетарианское» путешествие. Найдите такие овощи и/или фрукты, которые Вы еще не использовали в приготовлении пищи. Найдите новый рецепт с этим овощем/фруктов или узнайте, в каком кафе неподалеку от Вас его готовят.
  — Вырастите овощ/фрукт с Вашими детьми и приготовьте его вместе с ними
 • Сокращайте объем отходов, используйте еще раз, сдавайте в переработку
  — Будьте частью «жизненного цикла» — отдавайте упаковку на переработку и отправляйте остатки еды в компост
  — Заранее планируйте, что Вы будете готовить на завтрак/обед/ужин и любовно обращайтесь с тем, что остается после еды (с объедками)
  — Подходите творчески: используйте упаковку как материал для творчества со своими детьми
  — Берите с собой в магазин сумку, а не пользуйтесь пакетами, которые выдают на кассе
 • Покупайте продукцию, произведенную согласно этическим принципам
  — Покупайте еду, которая произведена в соответствии с этическими, экологическими и справедливыми принципами. В таком случае Вы знаете, что еда полезна для Вас, при ее производстве не пострадали животные, и Вы не причиняете вред планете.
  — Обращайте внимание на информацию, указанную на упаковке. Есть ли упоминание о том, как был произведен данный продукт
 • Придерживайтесь сезонности и старайтесь покупать натуральные продукты
  — Узнайте, какие овощи и фрукты в какой сезон лучше покупать.
  — Постарайтесь найти органические варианты овощей и фруктов, которые Вы привыкли потреблять – они полезнее как для Вас, так и для планеты и других людей
  — Поддерживайте местных производителей продуктов питания: найдите рынки, на которых торгуют местные фермеры, у которых вы сможете покупать сезонные фрукты и овощи
  — ВЫРАСТИТЕ: Выращивайте овощи и фрукты дома или на садовых участках
  — Ходите в кафе и рестораны, в которых готовят из местных продуктов и в соответствии с сезоном
 • Готовьте «с умом»
  — Ешьте больше сырых продуктов. Это полезнее и таким образом Вы не расходуете энергию!
  — Используйте бытовую технику для приготовления еды, которая сделана из экологичных и переработанных материалов.
  — Используйте скороварки – это проще и более энергоэффективно
  — Проверьте энергоэффективность Вашей бытовой техники и замените её на более энергоэффективную, если можете
 • Просите большего от Вашего супермаркета
  — Требуйте ответственности от Вашего супермаркета и того, чтобы он заключал справедливые договоры с производителями продуктов питания
  — Снимите упаковку с продуктов, которые Вы только что приобрели в супермаркете
  — Требуйте, чтобы в Вашем супермаркете было больше органических и fair trade продуктов
  — Требуйте, чтобы Ваш супермаркет использовал меньше упаковочных материалов
 • Поддерживайте мелких фермеров бедных стран, покупая продукты, произведённые в развивающихся странах
  — Узнайте о том, какие продукты питания производятся и соответственно не производятся в Вашей стране в определённое время года Clicr.ru

Materials and publications on organic agriculture can be found at agracultura.org. There you can also find  the rules and standards of organic production, learn about conferences and seminars on organic farming and permaculture, get a book on organic agriculture.

Contact person — Lana Semenas

article9383

Materialien und Publikationen zur ökologischen Landwirtschaft findet man auf der Webseite agracultura.org. Dort bekommt man auch Information über die Regeln und Standards der ökologischen Landwirtschaft, über Konferenzen und Seminare, die der ökologischen Landwirtschaft und Permakultur gewidmet sind, oder erhielt man ein Buch über die ökologische Landbau.

Kontaktperson — Lana Semenas

article9383

Материалы и публикации по органическому сельскому хозяйству можно найти на сайте agracultura.org. Там же можно узнать про правила и стандарты экологического производства, узнать о конференциях и семинарах, посвящённых органическому сельскому хозяйству и пермакультуре, получить книгу об органическом сельском хозяйстве.

article9383

Потребительские настроения: еда для жизни.

 • Отдавайтк предпочтение овощам

  — Устройте «рыбный» день раз в неделю. У британцев – понедельник, у бельгийцев – вторник, а какой день выбираете Вы?

  — Отправьтесь в «вегетарианское» путешествие. Найдите такие овощи и/или фрукты, которые Вы еще не использовали в приготовлении пищи. Найдите новый рецепт с этим овощем/фруктов или узнайте, в каком кафе неподалеку от Вас его готовят.

  — Вырастите овощ/фрукт с Вашими детьми и приготовьте его вместе с ними

 • Сокращайте объем отходов, используйте еще раз, сдавайте в переработку

  — Будьте частью «жизненного цикла» — отдавайте упаковку на переработку и отправляйте остатки еды в компост

  — Заранее планируйте, что Вы будете готовить на завтрак/обед/ужин и любовно обращайтесь с тем, что остается после еды (с объедками)

  — Подходите творчески: используйте упаковку как материал для творчества со своими детьми

  — Берите с собой в магазин сумку, а не пользуйтесь пакетами, которые выдают на кассе

 • Покупайте продукцию, произведенную согласно этическим принципам

  — Покупайте еду, которая произведена в соответствии с этическими, экологическими и справедливыми принципами. В таком случае Вы знаете, что еда полезна для Вас, при ее производстве не пострадали животные, и Вы не причиняете вред планете.

  — Обращайте внимание на информацию, указанную на упаковке. Есть ли упоминание о том, как был произведен данный продукт

 • Придерживайтесь сезонности и старайтесь покупать натуральные продукты

  — Узнайте, какие овощи и фрукты в какой сезон лучше покупать.

  — Постарайтесь найти органические варианты овощей и фруктов, которые Вы привыкли потреблять – они полезнее как для Вас, так и для планеты и других людей

  — Поддерживайте местных производителей продуктов питания: найдите рынки, на которых торгуют местные фермеры, у которых вы сможете покупать сезонные фрукты и овощи

  — ВЫРАСТИТЕ: Выращивайте овощи и фрукты дома или на садовых участках

  — Ходите в кафе и рестораны, в которых готовят из местных продуктов и в соответствии с сезоном

 • Готовьте «с умом»

  — Ешьте больше сырых продуктов. Это полезнее и таким образом Вы не расходуете энергию!

  — Используйте бытовую технику для приготовления еды, которая сделана из экологичных и переработанных материалов.

  — Используйте скороварки – это проще и более энергоэффективно

  — Проверьте энергоэффективность Вашей бытовой техники и замените её на более энергоэффективную, если можете

 • Просите большего от Вашего супермаркета

  — Требуйте ответственности от Вашего супермаркета и того, чтобы он заключал справедливые договоры с производителями продуктов питания

  — Снимите упаковку с продуктов, которые Вы только что приобрели в супермаркете

  — Требуйте, чтобы в Вашем супермаркете было больше органических и fair trade продуктов

  — Требуйте, чтобы Ваш супермаркет использовал меньше упаковочных материалов

 • Поддерживайте мелких фермеров бедных стран, покупая продукты, произведённые в развивающихся странах

  — Узнайте о том, какие продукты питания производятся и соответственно не производятся в Вашей стране в определённое время года Clicr.ru